Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Na účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť:

Názov:

Obec Lipovník

Adresa:

Lipovník 164 , 049 42

IČO:

00328464

Kontakt:

obec.lipovnik@szari.net

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

1.

Úvodné ustanovenia:

1.

1

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

1.

2

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

1.

3

Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od Vás.

1.

4

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

2.

Účely spracovania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov a osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu:

2.

1

Účel

Evidencia obyvateľov: evidencia o trvalých a prechodných pobytoch občanov, príprava a

realizácia volieb a referend

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa,

podpis

2.

2

Účel

Miestne dane a poplatky

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, dátum, miesto a okres narodenia , podpis

2.

3

Účel

Stavebný úrad : povolenia na výrub stromov, drobné stavby, ...

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania

2.

4

Účel

Osvedčovanie listín a podpisov

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania)

2.

5

Účel

Civilná ochrana agenda civilnej ochrany obyvateľstva, krízového štábu, evakuačnej komisie, jednotiek CO a zabezpečovanie záchranných prác počas mimoriadnych udalostí.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, fotografia v

súvislosti s preukazom civilnej ochrany, podpis a iné osobné údaje za účelom plnenia povinností podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

2.

6

Účel

Dobrovoľný hasičky zbor

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu : Zákon č.37/2014 Z.z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky

Osobné údaje

Bežné osobné údaje členov dobrovoľného hasičského zboru

2.

7

Účel

Evidencia sťažností , Evidencia oznamovania protispoločenskej činnosti

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností. Fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

2.

8

Účel

Evidencia zmlúv na hrobové miesta

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Priezvisko , meno, adresa, dátum narodenia

2.

9

Účel

Rybársky lístok

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve

Osobné údaje

Priezvisko , meno, číslo občianskeho preukazu alebo pasu, štátna príslušnosť.

2.

10

Účel

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zákon č. 563/2009 Z. z.

Osobné údaje

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, podpis a iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na dosiahnutie účelu.

2.

11

Účel

Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 552/2003 Z. z, zákon č. 553/2003 Z. z. o zákon č. 311/2001 Z. z. , zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke,

2.

12

Účel

Plnenie daňových povinností prevádzkovateľa.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu : Zákon č. 552/2003 Z. z. , zákon č. 553/2003 Z. z. o zákon č. 311/2001 Z. z. , zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

IIdentifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa platových a finančných náležitostí, údaje v súvislosti s ročným zúčtovaním daní, údaje týkajúce sa dôchodkov, údaje o zamestnávateľovi

2.

13

Účel

Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu : Zákon č. 552/2003 Z. z. , zákon č. 553/2003 Z. z. o , zákon č. 311/2001 Z. z. , zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov, zákon č 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení

Osobné údaje

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke.

2.

14

Účel

Plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (nájmy pozemkov a stavieb) s druhou zmluvnou stranou (fyzickou osobou)

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

2.

15

Účel

Evidencia dochádzky, dovolenky, pracovné cesty

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Osobné údaje

Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje o odpracovanom čase, čerpanie dovolenky, práceneschopnosť, prekážky v práci.

2.

16

Účel

Usporadúvanie externých podujatí.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, fotografické záznamy

a video záznamy obsahujúce podobizeň fyzickej osoby osôb zúčastňujúcich sa na podujatí, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre realizáciou účelu.

2.

17

Účel

Zverejňovanie fotografií ( z akcií a podujatí)

Právny základ

§ 13 ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje

Fotografia dotktutej osoby.

2.

18

Účel

Prevádzkovanie internetovej stránky.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo §13 Ods. 1 písmeno b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy Zákona č.18/2018 o ochrane

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: online identifikátory a iné osobné údaje nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej stránky a pre jej optimalizáciu.

2.

19

Účel

Cookies - malé množstvo stavových dát.

Právny základ

§ 13 ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje

IP adresa .

2.

20

Účel

Identifikácia klienta

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisuZákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. (agenda boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu)

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti.

2.

21

Účel

Kontrola a audit

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony v súvislosti s výkonom kontroly a auditu

Osobné údaje

Dotknuté osoby, ktorých sa kontrola a audit týka.

2.

22

Účel

Kontrolna činnosť obecného kontrolóra

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovZákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony v súvislosti s výkonom kontroly a auditu

Osobné údaje

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti

2.

23

Účel

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom personalistika a mzdy (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné podľa osobitného predpisu napr.: Zákonník práce č. 311/2001 Zb. v znení neskorších predpisov. Ostatné predpisy sú uvedené v Oboznámení zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov a v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Osobné údaje

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu sú uvedené v Oboznámení zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov a v Zázname o spracovateľských činnostiach a sú Vám k dispozícii na požiadanie alebo nás kontaktujte na e-mail.

2.

24

Účel

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby

Právny základ

Zákon č. 124/2006 Z.z o BOZP. §13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné údaje, údaje týkajúce sa pracovnej spôsobilosti, zdravotného stavu, kvalifikačných a odborných predpokladov, údaje o absolvovaných prehliadkach a školeniach.

2.

25

Účel

Realizácia výberového konania na pracovnú pozíciu.

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

2.

26

Účel

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu

2.

27

Účel

Poslanci obecného zastupiteľstva

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

Osobné údaje

Osobné údaje nevyhnutné za účelom výkonu funkcie mestského poslanca, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, názov banky, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska, tel. č., e-mail, názov, adresa, tel. č. a e-mail zamestnávateľa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

2.

28

Účel

Vedenie účtovnej agendy -spracovanie a evidencia objednávok , platobných poukazov , podkladov ku fakturácii , faktúr a predbežná finančná kontrola.

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. , najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov,

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ekonomické a iné osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenia účtovnej agendy audítora.

2.

29

Účel

Správa registratúry - Archív

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, Zákonník práce 311/2011 Z.z., Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: bežné identifikačné a kontaktné údaje, ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre riadne vedenie registratúrnych záznamov

2.

30

Účel

Splnenie zákonných povinností v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti.

Právny základ

§13 Ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Osobné údaje

Bežne spracúvané osobné údaje: osobné údaje uvedené v podnete oznamovateľa.

2.

31

Účel

Monitorovanie a kontrola priestorov obce s cieľom ochrany verejného poriadku majetku, zdravia, odhaľovania kriminality a prostredníctvom kamerového systému.

Právny základ

Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je

nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa a Zákonník práce § 13 ods. 4 Zákon č. 311/2001 Zb. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje

Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: Video, Fotografia.

3.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov: sú uvedený v Zázname o spracovateľských činnostiach. Na základe Vášho vyžiadania sú Vám k dispozícii na obecnom úrade, alebo nás kontaktujte na e-mail.

4.

Doba uchovávania osobných údajov je štandardne 5 rokov, ale podrobne je stanovená v registratúrnom poriadku a v zázname o spracovateľských činnostiach. Na základe Vášho vyžiadania sú Vám k dispozícii na

obecnom úrade, alebo nás kontaktujte na e-mail.

5.

Bezpečnostné opatrenia. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

6.

Práva dotknutých osôb:

6.

1

Odvolať súhlas - v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v predajni. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

6.

2

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude

technicky možné.

6.

3

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo

doplnili.

6.

4

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

6.

5

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali

používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

6.

6

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

6.

7

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy

podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

6.

8

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme na predajni alebo písomne po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.